Vremea la:
azi /      maine /
Curs:
EURO: 4,4549       USD: 3,2121
 
Login primari
 
Am uitat parola
 
 
Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002
privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

(publicata in Monitorul Oficial nr. 901 din 12 decembrie 2002)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic.
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, cu urmatoarele modificari:

1. Alineatele (3) si (6) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Autorizarea instalatiilor existente, dupa reexaminarea conditiilor, se va face in conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Daca din reexaminarea conditiilor rezulta ca instalatiile existente nu se pot incadra in prevederile mentionate mai sus, titularul activitatii va intocmi un proiect de program pentru conformare, care urmeaza sa fie negociat cu autoritatea competenta pentru protectia mediului si aprobat de aceasta.
.............................................................
(6) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in programul pentru conformare conduce la suspendarea autorizatiei de mediu si la suspendarea activitatii instalatiei pana la realizarea masurilor scadente din program."

2. Literele g) si o) ale alineatului (1) si alineatul (2) al articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
"g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor in mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare;
...........................................................................................
o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, dupa incetarea activitatii, intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia.
(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."

3. Litera c) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"c) autorizarea instalatiilor existente sa fie in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3); negocierea si aprobarea programului pentru conformare se vor face in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;"

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care normele de calitate a mediului solicita conditii mai severe decat cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune masuri aditionale specificate in acord si/sau autorizatia integrata de mediu, fara a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

5. Litera e) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"e) luarea masurilor necesare pentru poluarile accidentale si limitarea consecintelor acestora;"

6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14.
Titularul activitatii este obligat sa informeze la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termen de maximum 24 de ore, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul."

7. Litera k) a alineatului (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"k) altor masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 11, dupa caz."

8. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18.
In situatia in care prin normele de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decat cele ce ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

9. Litera b) a punctului 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea obligatiei titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. b), constand in luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;"

10. La anexa nr. 2 urmatoarele definitii se modifica dupa cum urmeaza:
"Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.
............................................................................................
Acord integrat de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.
Autorizatie integrata de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular."


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 7 decembrie 2002.
Nr. 645.

O.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
(publicata in Monitorul Oficial nr. 223 din 3 aprilie 2002)

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop abordarea integrata a masurilor necesare in vederea prevenirii, reducerii si controlului poluarii, precum si stabilirea masurilor pentru emiterea autorizatiilor integrate de mediu pentru activitatile industriale prevazute in anexa nr. 1.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor provenite din activitatile prevazute in anexa nr. 1 in aer, apa si sol, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, in acord cu respectarea legislatiei in vigoare si a obligatiilor din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.
(3) Autorizarea instalatiilor existente, dupa evaluarea conditiilor de operare, se va face in conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Daca din reexaminarea conditiilor rezulta ca instalatiile existente nu se pot incadra in prevederile mentionate mai sus, titularul activitatii va intocmi un proiect de program pentru conformare, care va fi aprobat de autoritatea competenta.
(4) In programul pentru conformare vor fi incluse masurile tehnice care sa conduca la respectarea cerintelor prevazute la art. 11. Dupa aprobarea de catre autoritatea competenta a programului pentru conformare acesta devine obligatoriu.
(5) Termenul limita pentru finalizarea aplicarii programelor pentru conformare, in cazul activitatilor existente, este anul 2015, dupa expirarea acestui termen instalatiile care nu indeplinesc conditiile impuse prin prezenta ordonanta de urgenta isi inceteaza activitatea. Autorizatiile de mediu pentru instalatiile care functioneaza in baza unui program pentru conformare aprobat se emit cu termen de valabilitate pe perioada realizarii fiecarei masuri cuprinse in acest program.
(6) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in programul pentru conformare conduce la incetarea valabilitatii autorizatiei de mediu si la suspendarea activitatii instalatiei pana la realizarea acestui program.

Art. 2.
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL II
Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente pentru protectia mediului
Art. 3.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) coordoneaza si controleaza modul de aplicare si respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in vederea obtinerii acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu;
b) elaboreaza, avizeaza si, dupa caz, aproba procedurile si masurile necesare pentru asigurarea aplicarii unitare pe teritoriul Romaniei a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
c) coordoneaza elaborarea si actualizarea reglementarilor privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;
d) asigura luarea masurilor necesare pentru ca acordul si/sau autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1 sa fie eliberata cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a celorlalte prevederi legale in vigoare;
e) asigura luarea masurilor pentru informarea permanenta privind evolutia celor mai bune tehnici disponibile in structurile sale; aceste informatii sunt publice;
f) asigura cadrul legal si institutional necesar pentru liberul acces la informatie si pentru participarea publicului la procedura de autorizare, in scopul garantarii faptului ca orice cerere de autorizare pentru o noua instalatie sau de modificare substantiala a unei instalatii existente este accesibila publicului pentru exprimarea opiniei, inaintea luarii deciziei de catre autoritatea competenta;
g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor in mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare prevazute si detinute de autoritatea competenta;
h) publica anual inventarul principalelor emisii si surse responsabile de poluare;
i) comunica si pune la dispozitie in cadrul relatiilor bilaterale, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta, toate datele cuprinse in cererea prin care a fost solicitata eliberarea autorizatiei, in cazul in care se constata ca functionarea unei instalatii in care se desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1 poate avea efecte asupra mediului altor state sau daca statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere in acest sens. Punerea la dispozitie a datelor respective se va face potrivit dispozitiilor legale in vigoare in acelasi timp cu informarea propriilor cetateni;
j) verifica respectarea dispozitiilor legale pentru ca activitatile prevazute in anexa nr. 1 sa se desfasoare astfel incat sa fie luate toate masurile adecvate pentru prevenirea poluarii si pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse in anexa nr. 3;
k) verifica luarea masurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativa;
l) verifica luarea masurilor de eliminare totala a deseurilor poluante ce pot fi generate de activitatile prevazute in anexa nr. 1, iar in cazul in care totusi acestea apar, verifica luarea masurilor de utilizare eficienta si nepoluanta a acestora; in cazul in care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic si nu este eficient din punct de vedere economic, verifica luarea masurilor de neutralizare si/sau de inlaturare a lor, cu respectarea reglementarilor legale, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;
m) verifica aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei;
n) verifica luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sanatatii omului si a mediului si limitarea consecintelor acestora;
o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, dupa incetarea activitatii, intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.
(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 4.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite autorizatiile integrate de mediu, conform dispozitiilor legale in vigoare, numai daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 17 si celelalte dispozitii legale in vigoare.
(2) In vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza serviciul de control al poluarii industriale in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Procedura de emitere a acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5.
Autoritatea competenta pentru protectia mediului ia masurile necesare pentru ca:
a) orice instalatie noua sa fie data in functiune numai cu autorizatia integrata de mediu, eliberata conform dispozitiilor legale, cu exceptia instalatiilor de ardere cu putere mai mica de 50 MW, independent de tipul de combustibil folosit, si a instalatiilor de ardere pentru producerea de energie, care folosesc direct produsele de combustie in procesul fabricatiei;
b) sa nu se produca nici o poluare semnificativa;
c) autorizarea instalatiilor existente sa fie in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3). Stabilirea si aprobarea programului pentru conformare se va face in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
d) aplicarea masurilor din programul pentru conformare pentru instalatiile existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa respecte prevederile art. 17.

Art. 6.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite acordul si/sau autorizatia integrata de mediu, cu respectarea abordarii integrate a elementelor si factorilor de mediu.
(2) Autorizatia integrata de mediu emisa conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta va cuprinde toate conditiile care sa garanteze ca instalatia indeplineste toate cerintele prevazute de aceasta.
(3) Orice autorizatie integrata de mediu acordata sau modificata va include toate masurile ce se impun pentru protectia aerului, apelor si solului.
(4) Refuzul acordarii autorizatiei integrate de mediu, in cazul neindeplinirii conditiilor legale cerute, se face motivat si se comunica titularului activitatii in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei.

Art. 7.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului reexamineaza periodic si actualizeaza, daca este necesar, conditiile de autorizare.
(2) Reexaminarea este obligatorie in toate situatiile in care:
a) poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente la autorizare sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativa a emisiilor;
c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara recurgerea la alte tehnici;
d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Art. 8.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune masurile necesare pentru ca titularul activitatii sa indeplineasca, la instalatia pe care o exploateaza, toate conditiile prevazute in autorizatie.
(2) In situatia in care normele de calitate a mediului solicita conditii mai severe decat cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune masuri aditionale specificate in acord si/sau autorizatie fara a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.

Art. 9.
Autoritatile competente pentru protectia mediului asigura si garanteaza accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la luarea deciziilor prin:
a) aducerea la cunostinta publica a tututor cererilor de autorizare a noilor instalatii sau de modificare substantiala a instalatiilor existente, astfel incat in raport cu perioada necesara si cu modul de informare publicul sa isi poata face cunoscuta opinia inainte de luarea deciziilor;
b) aducerea la cunostinta publica a deciziei luate si a unei copii de pe autorizatia eliberata, precum si de pe fiecare actualizare ulterioara a acesteia;
c) punerea la dispozitie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul activitatii conform conditiilor de autorizare.

CAPITOLUL III
Obligatiile titularului activitatii
Art. 10.
Titularul activitatii are obligatia sa obtina de la autoritatile competente pentru protectia mediului, inca din etapa de proiectare, emiterea acordului integrat de mediu pentru toate activitatile prevazute in anexa nr. 1, pe care intentioneaza sa le desfasoare, si sa obtina autorizatie integrata de mediu pentru activitatile aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 11.
Obligatiile de baza ale titularului activitatii privind exploatarea instalatiei sunt urmatoarele:
a) luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
b) luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;
c) evitarea producerii de deseuri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;
d) utilizarea eficienta a energiei;
e) luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
f) luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Art. 12.
(1) Schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii, nu va putea fi intreprinsa fara a se cere eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.
(2) Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare pe care doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competenta pentru protectia mediului va reanaliza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.
(3) Cererea de autorizare se va face pentru partile de instalatie si pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.

Art. 13.
Titularul activitatii este obligat sa respecte conditiile din acordul si/sau din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii din instalatie.

Art. 14.
Titularul activitatii este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

Art. 15.
Titularul activitatii este obligat sa asiste si sa puna la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

CAPITOLUL IV
Autorizarea activitatii
Art. 16.
(1) Acordul si/sau autorizatia integrata de mediu se elibereaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului in baza cererii titularului activitatii, care trebuie sa cuprinda descrierea:
a) amplasamentului prevazut pentru operare;
b) instalatiei si a activitatilor desfasurate, din care sa rezulte natura si amploarea acestor activitati;
c) materiilor prime si auxiliare, substantelor si tipului de energie utilizata sau produsa de instalatie;
d) surselor de emisie ale instalatiei;
e) starii amplasamentului instalatiei;
f) impactului activitatii asupra mediului, ca intreg;
g) naturii si cantitatilor de emisii previzibile ale instalatiei in fiecare element component al mediului, astfel incat sa fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
h) tehnologiei prevazute si a altor tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalatii, iar daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor;
i) masurilor prevazute pentru prevenirea producerii si valorificarii deseurilor generate de instalatie;
j) masurilor prevazute pentru supravegherea emisiilor in mediu;
k) altor masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 12, dupa caz.
(2) Cererea trebuie sa cuprinda un rezumat, fara caracter tehnic, cu datele prevazute la alin. (1).
(3) Dupa furnizarea datelor titularul activitatii va intocmi, dupa caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 17.
Conditiile necesare pentru emiterea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu sunt urmatoarele:
a) autoritatea competenta trebuie sa verifice ca autorizatiile integrate de mediu sa cuprinda toate masurile necesare pentru indeplinirea conditiilor, pentru asigurarea protectiei aerului, apei si solului si pentru realizarea unui nivel ridicat de protectie a mediului, in intregul sau;
b) luarea in considerare a tuturor informatiilor si/sau concluziilor pertinente, precum si a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalatiile noi, in cazul unei modificari substantiale a instalatiilor existente si a unor proiecte publice/private;
c) stabilirea valorilor limita de emisie, in special pentru poluantii care figureaza in anexa nr. 4, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectiva in cantitati semnificative, in functie de natura si de potentialul lor de transfer al poluarii de la un element si factor de mediu la altul. Daca este necesar, autorizatia integrata de mediu poate contine prescriptii asemanatoare, care sa garanteze protectia solului, a apelor subterane si masuri privind gestiunea deseurilor generate de instalatie. Dupa caz, valorile limita pot fi completate sau inlocuite cu parametri sau cu masuri tehnice echivalente;
d) pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 valorile limita de emisie se stabilesc luandu-se in considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalatii;
e) pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) valorile limita de emisie, parametrii si masurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a fi prescrisa utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luandu-se in considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea sa geografica si conditiile locale de mediu. Conditiile de autorizare trebuie sa prevada dispozitii referitoare la reducerea poluarii la lunga distanta sau transfrontiera si sa garanteze un nivel ridicat de protectie a mediului;
f) luarea masurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de masurare, a frecventei acestora si a procedurii de evaluare a rezultatelor masurarilor, precum si obligatia de a comunica autoritatii competente datele necesare controlului si respectarii conditiilor de autorizare. Pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 in anexa nr. 1 masurile prevazute iau in considerare costurile si beneficiile;
g) masurile privind conditiile de exploatare, altele decat cele normale, vor fi luate in considerare in mod adecvat in situatiile in care mediul risca sa fie afectat de pornirea instalatiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalitati, de oprirea momentana sau definitiva a exploatarii. Pot fi prevazute derogari temporare de la cerintele lit. a), daca un plan de reabilitare aprobat de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin program pentru conformare, asigura respectarea cerintelor respective in termen de 6 luni si conduce la o reducere a poluarii;
h) masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau de a reduce poluarea, atunci cand autoritatile competente le gasesc adecvate.

Art. 18.
In situatia in care prin normativul de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decat cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

CAPITOLUL V
Sanctiuni
Art. 19.
Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila sau contraventionala, dupa caz.

Art. 20.
Constituie contraventii si se sanctioneaza:
1. cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta privind:
a) obligatia titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. a), constand in luarea masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cea mai buna tehnica disponibila;
b) obligatia titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. b), constand in neluarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;
c) obligatia titularului activitatii prevazute la art. 11 lit. f) de a lua masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;
d) obligatia titularului activitatii de a cere eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu pentru schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta in autorizatia de functionare mentionata la art. 12 alin. (2);
e) obligatia titularului de a respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu in activitatea din instalatie, prevazuta la art. 13;
2. faptele prevazute la pct. 1, pe langa amenda, se sanctioneaza si cu retragerea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu, precum si cu inchiderea unitatii;
3. cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta privind:
a) obligatia titularului activitatii de a evita producerea de deseuri, iar in cazul imposibilitatii tehnice si economice, neutralizarea si eliminarea lor, evitandu-se sau reducandu-se impactul acestora asupra mediului, prevazuta la art. 11 lit. c);
b) obligatia de a informa autoritatile competente despre orice schimbare pe care titularul activitatii doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic, prevazuta la art. 12 alin. (1);
c) obligatia titularului activitatii de a asista si a pune la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii, prevazuta la art. 15.

Art. 21.
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de autoritatea centrala pentru protectia mediului, de catre ofiterii si subofiterii de politie, potrivit competentelor legale.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 20 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 22.
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE


Contrasemneaza:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucuresti, 21 martie 2002.
Nr. 34.ANEXA Nr. 1

CATEGORII DE ACTIVITATI INDUSTRIALE
pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu

Atunci cand un titular de activitate efectueaza mai multe activitati incluse sub acelasi subtitlu, in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament capacitatile unor astfel de activitati se cumuleaza.

1. Industrii energetice
1.1. Instalatii de ardere cu capacitati de combustie mai mari de 50 MW;
1.2. Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor;
1.3. Cuptoare de cocs;
1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor.
2. Productia si prelucrarea metalelor
2.1. Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zacamintelor de sulfuri);
2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara), inclusiv instalatii pentru turnarea continua, cu o capacitate ce depaseste 2,5 t/h;
2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase:
a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/h;
b) forje cu ciocane, a caror energie de lovire depaseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifica dezvoltata este mai mare de 20 MW;
c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora;
2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi;
2.5. Instalatii pentru:
a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice;
b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;
2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 m3.
3. Industria mineralelor
3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depaseste 50 t/zi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi;
3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest;
3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;
3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;
3.5. Instalatii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.
4. Industria chimica
4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:
a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice;
c) hidrocarburi sulfuroase;
d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati;
e) hidrocarburi continand fosfor;
f) hidrocarburi halogenate;
g) compusi organometalici;
h) materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice si fibre pe baza de celuloza);
i) cauciucuri sintetice;
j) vopsele si pigmenti;
k) agenti de suprafata si agenti tensioactivi;
4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi:
a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon;
b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;
c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;
e) metaloizi, oxizi metalici si alti compusi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;
4.3. Instalatii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu;
4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor;
4.5. Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;
4.6. Instalatii chimice destinate fabricarii explozibililor.
5. Gestiunea deseurilor
5.1. Instalatii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;
5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/h;
5.3. Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi;
5.4. Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte.
6. Alte activitati
6.1. Instalatii industriale pentru productia de:
a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase;
b) hartie si carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi;
6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum: spalare, albire mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;
6.3. Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite/zi;
6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi;
b) tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din:
- materii prime de origine animala (altele decat laptele), cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;
- materii prime vegetale, cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala);
c) tratarea si prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala).
6.5. Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;
6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:
a) 40.000 de capete pentru pasari;
b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (peste 30 kg); sau
c) 750 de capete pentru scroafe.
6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.
6.8. Instalatii pentru productia de carbon (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

NOTA:
- Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgenta instalatiile sau parti ale acestora folosite pentru cercetare, dezvoltare si testarea noilor produse si procese.
- Valorile-prag prevazute mai sus se refera la capacitatile de productie sau la iesiri.ANEXA Nr. 2

DEFINITII

Substanta - orice element chimic si compusii sai, cu exceptia substantelor radioactive, in sensul prevazut de reglementarile referitoare la EURATOM, precum si a organismelor modificate genetic, in sensul prevederilor din legislatia in vigoare.

Poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, de vibratii, caldura sau de zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorari ale bunurilor materiale, ori sa afecteze sau sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia, prevazute de legislatia in vigoare.

Instalatie - orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii.
Instalatie existenta - o instalatie in functiune sau o instalatie autorizata ori care a fost supusa procedurilor de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in cadrul legislatiei anterioare intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in urma unei cereri complete de autorizare, cu conditia ca aceasta instalatie sa fie pusa in functiune cel mai tarziu la un an dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Emisie - evacuarea directa sau indirecta, de la surse punctiforme ori difuze ale instalatiei, de substante, vibratii, caldura sau de zgomot in aer, apa ori sol.

Valoare-limita de emisie - masa, exprimata in functie de parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de functionare. Valorile-limita de emisie pot fi, de asemenea, fixate pentru anumite grupe, familii sau categorii de substante, in special cele vizate in anexa nr. 3. Valorile-limita de emisie a substantelor se aplica la punctele de evacuare a emisiilor din instalatie, fiind exclus orice proces de dilutie la stabilirea acestora.
In cazul evacuarilor indirecte in apa se ia in considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie ale instalatiei efectul unei statii de preepurare/epurare, cu conditia ca aceasta sa asigure un nivel echivalent cu valoarea-limita de emisie pentru protectia mediului in intregul sau, prevazut de normativele si standardele de calitate, si de a nu se ajunge la o incarcare cu poluanti mai ridicata in mediu, fara a se incalca dispozitiile legale in vigoare.

Norme de calitate a mediului - un ansamblu de cerinte care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau ale unei parti specifice a acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Autoritate competenta - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.

Acord integrat - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatie integrata - actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular.

Modificarea modului de exploatare/functionare - o modificare a caracteristicilor sau in natura functionarii ori o extindere a instalatiei, care ar putea avea consecinte asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului prin depasirea valorilor-limita de emisie stabilite in autorizatie.

Modificare substantiala - o modificare a modului de exploatare, care, din punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului, poate avea consecinte semnificative asupra sanatatii populatiei si/sau a mediului.

Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau;

- cele mai bune - se intelege tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului in ansamblul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele enumerate in anexa nr. 4;

- tehnici - atat tehnologia utilizata, cat si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata si scoasa din functiune;

- disponibile - acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceasta este sau nu utilizata ori produsa sau nu in Romania, astfel incat titularul activitatii sa poata avea acces in conditii rezonabile si in conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia ori care este delegata cu o putere economica decisiva in ceea ce priveste functionarea acesteia.


ANEXA Nr. 3

SUBSTANTE POLUANTE RELEVANTE
pentru a fi luate in considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie

Aer
1. Dioxidul de sulf si alti compusi ai sulfului
2. Oxizi de azot si alti compusi ai azotului
3. Monoxidul de carbon
4. Compusi organici volatili
5. Metalele si compusii lor
6. Pulberi
7. Azbest (particule suspendate, fibre)
8. Clorul si compusii sai
9. Fluorul si compusii sai
10. Arsenul si compusii sai
11. Cianuri
12. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului
13. Dibenzenodioxine policlorinate si dibenzofurani policlorinati.

Apa
1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic
2. Compusi organofosforici
3. Compusi organici cu staniu
4. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului acvatic
5. Hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente
6. Cianuri
7. Metalele si compusii lor
8. Arsenul si compusii sai
9. Biocide si produsi fitosanitari
10. Materiale in suspensie
11. Substante implicate in procesul de eutrofizare (in special, azotati si fosfati)
12. Substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen (si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc.).


ANEXA Nr. 4

Consideratii avute in vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibile

Consideratiile care sunt luate in calcul in general sau in situatii specifice cand se realizeaza determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite in anexa nr. 2, tinandu-se seama de costurile si beneficiile fiecarei masuri si principiile precautiei si prevenirii, sunt urmatoarele:

1. utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;
2. utilizarea substantelor mai putin periculoase;
3. promovarea recuperarii si reciclarii substantelor generate si utilizate in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;
4. procese, instalatii si metode comparabile de operare care pot fi testate cu succes la scara industriala;
5. tehnologii avansate si schimburi in intelegerea si cunoasterea stiintifica;
6. natura, efectele si volumul emisiilor;
7. date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente;
8. perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
9. consumul si natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate in proces si eficienta energetica;
10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;
11. necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea efectelor pentru mediul inconjurator;
12. informatia publicata de Comisia Uniunii Europene sau de organizatiile internationale.

inapoi
 
Informatii din judetul tau

Get Adobe Flash player


Get Adobe Flash player

 
 
Ultimele videouri Domnule Primar
 
 
Cauta sesizari
Sesizari din judetul:
 
 
Cauta dupa cuvantul:
 
Cauta sesizarea cu codul:
 
Primarii partenere
 
 
 
 
Copyright © 2019 DomnulePrimar.ro
Web Design - Direct Design